Національний фактор адміністративно-територіальної реформи 1924–1932 рр. у Донбасі.

Автор(и)

  • І. І. Мартинчук

Ключові слова:

Donbas, administrative divisions, ethnic minorities, national factor in the administrative division reform

Анотація

The study provides a comprehensive analysis of the economic and legal principles of the formation and development of the administrative divisions of Donbas in the 1920– 1930’s. Specifically, the regulation of ethnic minorities' areas and the laws behind local village councils in the region are both analyzed. The reasons for their creation and dismantlement are explained. The conclusion is that the process of enlargement and consolidation of districts was mainly informed by biased political reasoning.

Посилання

Беренштейн Л. Е. Евреи и политические репресии в СССР (20–30-е гг. ХХ ст.). Київ: Наук. думка, 1996. 340 с.

Губань Р. В. Становлення та розвиток адміністративно-територіального устрою України в ХХ ‒ на початку ХХІ століття (історико-правове дослідження). Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису: дис. … ст. д-ра юрид. наук. Львів, 2018. URL: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/%d0%94% d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f- %d0%93%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d1%8c.pdf

Выделение русских национальных единиц в Селидовском, Больше-Янисольском районах (май 1927 г.). ДАДО. Ф. Р-2. Оп. 1. Спр. 848.

Виписи з протоколу засідань ЦАТК і Маріупольської окружної комісії про найменування населених пунктів знову утворених в порядку переселення та розселення. ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 5. Спр. 1177.

Документи про роботу Сталінського окрбюро в справі національних меншостей (протоколи, плани, доповідні записки, листування). ЦДАВО України. Ф. 413. Оп. 1. Спр. 91.

Доповідна записка про стан запровадження закону про рівноправність мов серед населення національних меншостей України. Молдавські національні сільради. Національні процеси в Україні. Київ, 1997. Ч. 2. 704 с.

Національні меншини в Україні. 1920–1930-ті рр.: іст.-картогр. атлас / упоряд.: М. І. Панчук та ін. Київ: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1995. 104 с.

Протоколи засідань Великої Президії ВУЦВК (1 липня 1925 р.). ДАДО. Ф. Р-2. Оп. 1. Спр. 723.

Якубова Л. Д. Національне адміністративно-територіальне будівництво в УСРР / УРСР 1924–1940. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history. exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_a ll&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21CO LORTERMS=0&S21STR=Natsionalni_rajony

Ялі С. Греки в УСРР. Харків, 1931. 208 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Люди та події Донеччини у драматичному ХХ ст.