Організаційне оформлення творчих установ у Донецькому регіоні в 1950–1960-ті рр.

Автор(и)

  • Ю. Р. Стуканова

Ключові слова:

cultural processes, institute, institutionalization, structure, organization, creative groups, theaters, philharmonic societies, Donetsk region, the «Thaw period»

Анотація

This work attempts to the processes of institutionalization of Donetsk region’s creative groups, theaters, philharmonic societies in the «Thaw period» (1950–1960th). Dynamics of quantitative changes of the Union of Writers and Artists, Theatre groups and Donbas Philharmonic was pointed out.

Посилання

Держархів Донецької області. Ф. Р-5832. Оп. 1. Спр. 6.

Держархів Донецької області. Ф. Р-6416. Оп. 1. Спр. 19.

Наказ № 53 від 4 вересня 1957 р. Правління СХ СРСР та № 67 від 23 листопада 1957 р. Правління СХ УРСР. Держархів Донецької обл. Ф. Р-6771. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 1.

Держархів Луганської області. Ф. Р-2426. Оп. 1. Спр. 96.

Доповідна записка про роботу Луганського обласного об’єднаного російськоукраїнського драматичного театру. ЦДАВО України. Ф. 5116. Оп. 4. Спр. 148. Арк. 8–14.

Киреева Т. И. Савари С. В. Композиторы Донбасса. Очерки жизни и творчества. Київ: Мин-во культуры Украины, 1994. 256 с.

Письменники Донеччини. Довідник / упоряд. І. О. Білий, С. В. Жуковський. Донецьк: Національна Спілка письменників України, журнал «Донбас», 2005. 428 с.

Стуканова Ю. Р. Аналіз кількісного та якісного складу Донецького відділення Спілки радянських письменників України в 1953–1964 роках. Історичні і політологічні дослідження. 2007. № 5–6. С. 188–194.

Стуканова Ю. Р. Державна політика радянської влади щодо діяльності лялькових театрів Донецького регіону в 1950–1960-ті роки. Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 60-річчя утворення кафедри філософії й 80-ти річчя утворення кафедри історії і права ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»): матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Покровськ, ДонНТУ, 19–20 квітня 2018 року) / відп. ред. проф. М. О. Нікульчев. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2018. 313 с. С. 248–252.

Стуканова Ю. Р. Діяльність Ворошиловградських (Луганських) обласних театрів в роки відлиги. Наукова молодь: зб. праць молодих учених. Матер. I регіональної наук.-практ. конф. («Внесок молодих учених у розвиток науки регіону»). Луганськ: Знання, 2005. Т. 4. С. 27–36.

Стуканова Ю. Р. Донецьке (Сталінське) об’єднання самодіяльних композиторів в 1950-ті – на початку 1960-х років. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 25–27 квітня 2006 р.); у 5-ти т. Т. 1(II) / відп. ред. І. І. Тимошенко та ін. Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. С. 132–135.

Стуканова Ю. Р. Культурна еліта Донбасу в 1953–1964 роках: дис. … канд. наук: 07.00.01. Донецьк, 2010. 180 с.

Стуканова Ю. Р. Музичне життя Донбасу в період відлиги (1953–1964 роки). Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 17/18. Донецьк: ДонНУ, 2009. С. 290–303.

Стяжкина Е. В. Культурные процессы в Донбассе в 1960 – нач 90-х гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.01. Донецк, 1996. 208 с.

Стяжкина Е. В. Театральное искусство Донбасса (1960–1990 гг.). Новые страницы в истории Донбасса: ст. Кн. 4 / редкол.: З. Г. Лихолобова (пред.) и др. Донецк, 1995. С. 160–173.

Художники Донеччини: довідник / укл. Р. Г. Клименко; відп. ред. А. Ф. Дереза. Донецьк: Донецька обл. організація НСХУ, 2004. 328 с. 17. ЦДАВО України. Ф. 5116. Оп. 11. Спр. 36.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Люди та події Донеччини у драматичному ХХ ст.